دانشگاه سمنان

. . . . . گروه مهندسی پزشکی . . . . . Arm

DigitalElectronics

مراجع

  • الکترونیک دیجیتال، مهدی صدیقی، ولیزاده و مهدیپور، انتشارات دانشگاه امیرکبیر،.

ادامه ی مراجع و منابع در برگه راهنمای درس مبانی الکترونیک دیجیتال